Photography"> random picks
Schaden.com - Projects * Publishing * for International Contemporary Photography

 

Ivan Vartanian
Setting Sun
Writings by Japanese Photographers
HC 15 x 22 cm., 222 pp.
Aperture 2006

Mit Texten (englisch) von Nobuyoshi Araki, Ken Domon, Masahisa Fukase, Seiichi Furuya, Shigeo Gocho, Naoya Hatakeyama, Takashi Homma, Eikoh Hosoe, Miyako Ishiuchi, Ihei Kimura, Siji Kurata, Ryuji Miyamoto, Daido Moryiama, Yurie Nagashima, Takuma Nakahira, Masafumi Sanai, Hiroshi Sugimoto, Yutaka Takanashi, Shomei Tomatsu, Shoji Ueda.

 


random picks