Photography"> random picks
Schaden.com - Projects * Publishing * for International Contemporary Photography

 

Zeitgenössische Fotokunst aus Japan
Mit Fotografien von Hitoshi Fugo, Miyuki Ichikawa, Eiji Ina, Kikuji Kawada, Midori Mitamura, Megumi Nakai, Yuji Ono, Yuki Onodera, Saburo Ota, Kunié Sugiura, Hideo Suzuki, Ko Yamada, Tomoko Yoneda.
SC 30 x 24 cm.
Neuer Berliner Kunstverein / Umschau Braus 1999

 


random picks